ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหา หัวหน้าสาขา

การสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

การสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

การสรรหา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดให้มีการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้อาจารย์ทุกท่านในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงชื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

สาขาวิชา การสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสีลา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์ ดร.ดนัย นิลสกุล
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อาจารย์ ณรงค์เดช ยังสุขเกษม
เทคโนโลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ อาจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์

แชร์ข่าวนี้