ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มพูนความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา สู่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มพูนความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา สู่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ,2 ,3 และ 4 ทุกสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 50 คน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ ณ ห้องประชุมเล็ก  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา และยังส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาได้ต่อไป

แชร์ข่าวนี้