ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มพูนความรู้ ประกันคุณภาพสู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เพิ่มพูนความรู้ ประกันคุณภาพสู่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เพิ่มพูนความรู้ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ชั้นปีละ 2 คน จำนวนกว่า 50 คน

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง และยังมีการ Work Shop ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ระดมความคิดต่างๆ อีกด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญต่อระบบการศึกษา เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเห็นความสำคัญในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการอบรมให้กับเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรียนนำไปใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้