ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรม ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562

โครงการอบรม ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการอบรม ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญต่อระบบการศึกษา เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเห็นความสำคัญในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการอบรมให้กับเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรียนนำไปใช้ในการทำงานเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ต่อไป

แชร์ข่าวนี้