ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ในครั้งนี้ ได้แก่

  1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ประทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลไลยอลงกรณ์ฯ เป็นประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นกรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.วริศรา เชนะโยธิน จากมหาววิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นกรรมการ
  4. อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเลขานุการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้