ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประกันออนไลน์

การประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนจากหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตรเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำเล่ม มคอ.7 เตรียมความพร้อมด้านหลักฐาน และจัดส่งให้ต่อคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นี้

กำหนดการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
วันที่ หลักสูตร คณะกรรมการ
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
1.ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล ประธาน
2.อาจารย์สมชาย  สุพิสาร กรรมการ
3.อาจารย์นฤมล  แสนเสนา กรรมการ
4.อาจารย์ดนัย  นิลสกุล เลขานุการ
วันอังคาร ที่  16  มิถุนายน  2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1.ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม ประธาน
2.อาจารย์วีณัฐกานต์  รัตนธีรวงศ์ กรรมการ
3.ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ กรรมการ
4.ดร. ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล เลขานุการ
วันพุธที่  17  มิถุนายน  2563 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
1.ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม ประธาน
2. ผศ.ดร. นภดล เชนะโยธิน กรรมการ
3. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ กรรมการ
4.อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา เลขานุการ
วันพุธที่  17  มิถุนายน  2563 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
1.ผศ.ดร.ธีรยุทธ์  เพ็งชัย ประธาน
2.ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง กรรมการ
3.ผศ.ดร ปิยะวรรณ  ปิ่นแก้ว กรรมการ
4.อาจารย์ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ เลขานุการ
วันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
1.ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ ประธาน
2.ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ
3. ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง กรรมการ
4.อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง เลขานุการ
วันศุกร์ที่  19 มิถุนายน  2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
1.ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร ประธาน
2.รศ.ดร.พีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์ กรรมการ
3.ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย กรรมการ
4.อาจารย์กิ่งกาญ  สระบัว เลขานุการ
วันศุกร์ที่  19 มิถุนายน  2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ ประธาน
2.ผศ.ดร.สันต์ชัย  รัตนนนท์ กรรมการ
3.ผศ.สุรินทร์  อ่อนน้อม กรรมการ
4.อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ เลขานุการ

ภาพกิจกรรมการประชุม

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 

แชร์ข่าวนี้