โครงการแข่งขันทักษะด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

4-5 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวคิดหรือโจทย์ในบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล นอกจากนั้นได้เน้นให้การใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อช่วยสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ความคิดทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม นำมาสร้างสรรค์ เป็นจุดเด่นที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา มีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของบุรีรัมย์ ที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านอารยธรรมขอมและกีฬา รวมทั้งวิถีชีวิตของบุรีรัมย์ จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ จากชุมชนต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาต่าง ๆ เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถเลือกใช้ได้ทั้งลวดลาย รูปทรง และองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งทางสถาปัตยกรรมขอม และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่สื่อถึงความเป็นบุรีรัมย์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งชิ้นงาน

 1. ผู้เข้าประกวดต้องอ่าน และทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ถี่ถ้วน หากฝ่าฝืนหรือละเลยในข้อกำหนดดังกล่าว ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิ์คัดชิ้นงานดังกล่าวออกจากการประกวด
 2. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถจัดส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่เกินสาขาละ 2 ทีม โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ทีมละ 2 คน รับจำนวน 20 ทีม อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ๆ ละ 1 คน รับจำนวน 20 ทีม รวม 60 คน (สงวนสิทธิ์สำหรับ 20 ทีมแรกที่ลงสมัครก่อนเท่านั้น)
 3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งชิ้นงานได้กลุ่มละ 1 ชิ้นงาน
 4. ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้แนวคิดจากภูมิปัญญา อัตลักษณ์ผ้า สถาปัตยกรรมขอม และวิถีชีวิตภายในจังหวัดบุรีรัมย์นำมาเป็นแนวคิด หรือต้นแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งนี้สามารถใช้วัสดุในการผลิตได้ทั้งโลหะ ไม้ ผ้า วัสดุสังเคราะห์ และวัสดุอื่น ๆ
 5. ขนาดบรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุผ้าขนาด 1 เมตร X 2 เมตร จำนวน 2 ผืน
 6. ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถนำไปผลิต และจำหน่ายได้จริง
 7.  องค์ประกอบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ประเภทผ้า
 8.  ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นชิ้นงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน (ภาพ สัญลักษณ์ ตรา โลโก้ ชื่อสินค้า)
 9. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอนุญาตให้สามารถเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ได้
 10. ผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดต้องส่งแบบประกวด โดยนำมาพร้อมในวันประกวด ดังนี้
  – แผ่นนำเสนองานกระดาษขนาด A1 (59.4 x 84.1cm) ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ประกอบไปด้วย ภาพคลี่บรรจุภัณฑ์ ภาพด้านและภาพ 3 มิติ บรรยายแนวคิด ชื่อผลงาน ระบุชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษาของทีมผู้ส่งชิ้นงานที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
  – ชิ้นงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์
  – ไฟล์สำหรับนำเสนอผลงาน (.pdf และ .pttx) ให้บันทึกลงบนแผ่น CD/DVD โดยใส่ชื่อทีมผู้ส่งชิ้นงานลงบนแผ่น
 11.  ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเริ่มนำเสนออย่างน้อย 15 นาที โดยนำเสนอทีมละ 10 นาที และต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วย
 12.  ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ทุกช่องทาง และถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับ แก้ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 13.  ผู้จัดงานเตรียมแท่นวางขนาด 340 x 600 x 800 มม. จำนวน 1 แท่น และที่แขวนเพลทนำเสนอ ขนาด 500×750 มม. จำนวน 1 ชุดต่อทีม สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (50 คะแนน)

– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน
– ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา
– การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
– ความประทับใจโดยรวม และแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

 1. ความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (30 คะแนน)

– ความเหมาะสมและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า

 1. การนำหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้ (20 คะแนน)

– การคำนึงถึงลูกค้า และการความสะดวกสบายในใช้งานของผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

กำหนดการและตารางการประกวด

วันที่ เวลา รายละเอียด สถานที่
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 14.00 -15.00 น.

15.00 -17.00 น.

 

18.00 -20.00 น.

รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน/ลงทะเบียนพร้อมนำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ และโปสเตอร์นำเสนอผลงานมาด้วย/ประชุมชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอ และจับสลากลำดับการนำเสนอผลงาน

งานเลี้ยงรับรองเฉพาะอาจารย์ควบคุมทีมและนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน

ห้องประชุมใหญ่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โถงด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 8.00 – 8.30 น.

8.30 – 9.00 น.

9.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 15.-30 น.

15.30 – 16.00 น.16.00 น.

พิธีเปิด

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

นำเสนอผลงาน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

นำเสนอผลงาน

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

ประกาศผลการประกวด

พิธีปิดการประกวด

ห้องประชุมใหญ่ 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

DOWNLOAD

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์สนิท พาราษฎร์
โทรศัพท์ 08-1547-7318
Email : sanit28@gmail.com
QR Code Line

ค่าลงทะเบียน

ทีมที่เข้าแข่งขันให้ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 427-1-00152-1
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและหลักฐานการโอนเงินที่ Email : sanit28@gmail.com
โดยวงเล็บว่า (โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก) ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562