ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ 1/1)

ประจำปีการศึกษา 2561

รายการ วัน เดือน ปี สถานที่
วันรับสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ :
2 – 31 ตุลาคม 2560
สมัครผ่านครูแนะแนว :
2 – 31 ตุลาคม 2560
สมัครด้วยตนเอง :
2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15 ชั้น)
วันประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 พฤศจิกายน 2560 http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15 ชั้น)
วันสอบสัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันประกาศผลการสอบ
สัมภาษณ์
8 ธันวาคม 2560  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15 ชั้น)
วันที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
(Clearing House)
15 – 19 ธันวาคม 2560 http://univ.cup.net
วันประกาศผลชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาต่อ
22 ธันวาคม 2560  http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร 15 ชั้น)
วันรายงานตัว  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งกําหนดการให้ทราบในภายหลัง

แชร์ข่าวนี้