ข่าวประชาสัมพันธ์

ทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2561 ณ เกาะกูด – อ่าวพร้าว บีส รีสอร์ท ให้กับอาจารย์และบุคลากร จำนวน 40 คน โดยกิจกรรมมีการทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้อาจารย์และบุคลากร ให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานจากการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการในด้านการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและหลักสูตร

ทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 

แชร์ข่าวนี้