ข่าวประชาสัมพันธ์

Piyachon Sangsukda

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายปิยชนม์  สังข์ศักดา
ประวัติการศึกษา
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา  2545  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  ปีการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ ออกแบบ
ผลงานวิจัย
  • โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จปี พ.ศ.2556  ตำแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะ 4 คน)
  • โครงการประเมินความสำเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  เสนอต่อ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2557  ตำแหน่ง นักวิจัย  (วิจัยเป็นคณะ 4 คน)

แชร์ข่าวนี้