ข่าวประชาสัมพันธ์

Panid Somsaaat

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายพนิช  สมสะอาด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Panid  Somsaaat
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาบัณฑิต (คอ.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ
  • ด้านกระบวนการผลิตการขึ้นรูป
  • การทดสอบวิเคราะห์เนื้อดินและน้ำเคลือบ
  • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์
ผลงานทางวิชาการ 
  • การทดลองใช้เคลือบชนิดต่าง ๆ ทับซ้อนกับเคลือบหินบะซอลต์

แชร์ข่าวนี้