ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

เรียนสถาปัตยกรรม มีดีอย่างไร

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

... read more

เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน

... read more

อบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

... read more

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561

... read more

กำหนดอธิการบดีพบนักศึกษา

... read more

การจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ.๒๕๖๑

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

... read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

... read more

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2561

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

... read more

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

... read more

ข่าวกิจกรรม

เขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ

Read More
อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว

Read More

ประกวดมาร์ช ดาว- เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกวดมาร์ช

Read More

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
รศ.สมบัติ ประจญศาลต์

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ

Read More

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

 

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More