ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการอบรมปูพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

... read more

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

อบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

... read more

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วม Work Shop การจัดทำงายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร

... read more

ขยายเวลารับสมัครรอบโควตา 62

ขยายเวลารับสมัครรอบโควตา 62

... read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

... read more

การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร”

... read more

วันเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

รับสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

ขอเชิญ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกค์การบริหารนักศึกษา

... read more

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมปูฟื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ศึกษาดูงาน และการทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ประชุมจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More
ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

Read More

ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์​ที่สำเร็จ​การศึกษา​ปริญญา​เอก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More