ความสำเร็จ เริ่มต้นได้ ใกล้บ้านคุณ

แนะนำหลักสูตร

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ โควตา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

... read more

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร TCAS62

... read more

ปฏิทินการรับสมัคร รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ

... read more

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

... read more

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

... read more

ปฏิทินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

... read more

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

... read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

... read more

5 มิถุนายน รับรายงานตัว เข้าเป็นนักศึกษา โครงการพิเศษ

... read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

... read more

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

... read more

ยินดีต้อนรับ งาน Open house2020

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คุณครูแนะแนวทุกท่าน

... read more

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

... read more

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 14

ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

... read more

ทุนสนับสนุน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน

Green Youth การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ

... read more

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

... read more

สอบ

สอบ : กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

... read more

ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกงาน

ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

... read more

สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน บน iPad

... read more

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการ

เงินอุดหนุน ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี

... read more

ข่าวกิจกรรม

ais on tour

ais zeed on tour In Rajabhat Buriram University

AIS zeed

Read More
Open House Bru 2020

Open House เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเจอกันนะคะ

Open

Read More
การประชุมกรรมการบริหาร

การประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมกรรมการบริหาร

Read More

Open House การประชุมผู้บริหาร และครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2563

Open

Read More
การสรรหา หัวหน้าสาขา

การสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

การสรรหา

Read More

ฝึกงาน : ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

ฝึกงาน

Read More

สร้างสื่อนวัตกรรม สำหรับการเรียนการสอน บน iPad

สร้างสื่อนวัตกรรม

Read More
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Read More

—–Click—–

RESEARCH---News

เกษตรเชิงท่องเที่ยว บุรีรัมย์

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

Read More

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

Read More

ขอเชิญประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12

Read More

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561

Read More

ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research&Knowledge

Read More

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมข่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย “ประชุมวิชาการระดับระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 4

Read More

แจ้งกำหนดรายงานความก้าวหน้าและปิดรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Read More