ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561

คลิกเพื่ออ่านข้อบังคับ

แชร์ข่าวนี้