NETWORK & SECURITY INNOVATION

Wisepaq Solution Knowledge Day 2018

Network & Security Innovation

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.๐ ลดบทบาทของมนุษย์ เพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยี  หน่วยงานและบุคลากรจำเป็นต้องปรับตัวกับยุคสมัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบไอทีสารสนเทศในหน่วยงานของท่านและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ  และความคุ้มค่า  จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network & Security Innovation โดย บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในความไว้วางใจในด้านการให้ความรู้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไอที ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงานฝ่ายไอทีสารสนเทศ บุคลากรผู้ดูแลระบบซีเคียวริตี้ ผู้ดูแลข้อมูล อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและการให้ความรู้ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

งานสัมมนาให้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการอบรมสัมมนา

08.30-09.00 น.        ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน

09.00-09.30 น.        กล่าวเปิดสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

09.30-09.45 น.        บรรยายพิเศษ โดยคุณพีรพล ธนรัตนนนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชั่นส์   โพรไวเดอร์ จำกัด

09.45-10.50 น.        Basic Network รู้จักกับระบบ Network เทรนด์ภาพรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ  จุดสำคัญที่เริ่มมีการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร แนะแนวทางของแต่ละองค์กรในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับระบบเครือข่ายองค์กร มีความจำเป็นอย่างไร โดย คุณวชิรศักดิ์  พิศิษฎ์สังขกุล จาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10.50-11.00 น.        รับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น.        นวัตกรรมที่มากกว่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย Ruijie Network

                          บรรยายโดย คุณสุรเชษฐ์ บุญนอก จาก Ruijie Networks (Thailand)

12.00-13.15 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.00 น.        เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการและบริหารระบบอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องตามหลัก พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย Sangfor IAM (Internet Access Management) โดย คุณธัชพล อินตาพรหม จาก บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พบกับระบบบริหารจัดการอันทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย โดย NGAF : Next Gen Firewall Sangfor โดย คุณธัชพล อินตาพรหม จาก บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

14.00-15.30 น.        พบกับ Hyper-Coverged เมื่อการทำ HA ไม่ต้องใช้ Storage เทรนที่กำลังมาแรง โดย HCI (Hyper-Converged Infrastructure) Sangfor และพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรที่โดดเด่นในปี 2011 มากๆ  และน่าจะกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดอันหนึ่งในปี 2018 ก็คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure หรือที่เรามักจะได้ยินคำย่อว่า VDI นั่นเอง  โดย คุณธัชพล อินตาพรหม จาก บริษัท ซังฟอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

15.30-16.00 น.        Q & A ถามตอบ รับประทานอาหารว่าง