ข่าวประชาสัมพันธ์

Natthanan Praseeratasung

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางณัฐนันท์ ประสีระเตสัง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Natthanan Praseeratasung
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, การศึกษาและปรับปรุงวิธีการทางาน, การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม, การวางแผนและการควบคุมการผลิต, สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม

ผลงาน
  • การประเมินความเครียดจากการทางานของพนักงานในเขต อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุนสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้