ข่าวประชาสัมพันธ์

Nattapakorn Jantapidta

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายณฐปกรณ์  จันทะปิดตา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.attapakorn  Jantapidta
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) พ.ศ.  2522 วิทยาลัยครูพระนคร(ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

 

 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2537).  เอกสารประกอบการสอน งานไฟฟ้าเบื้องต้น.  บุรีรัมย์  :
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (25๕๖).  เอกสารประกอบการสอนวัสดุศาสตร์.  บุรีรัมย์  :
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (25๕7).  เอกสารประกอบการสอน การเขียนแบบวิศวกรรม.  บุรีรัมย์  :
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
เอกสารคำสอน
 •  ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (25๕๕).  เอกสารคำสอนงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. บุรีรัมย์  :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (25๕๔).  เอกสารคำสอนงานการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม.  บุรีรัมย์  : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ตำรา / หนังสือ
 •  ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2537).  การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร.  บุรีรัมย์  :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยครูบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2554).  การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและอัตราผลผลิต. บุรีรัมย์  : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
งานวิจัย
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2552).  ประสิทธิภาพการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2553).  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดหมี่ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : วารสารวิจัยและพัฒนา, ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 หน้า 35, สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2554).  การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์และกลุ่มสตรีทอผ้าไหมอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : วารสารรมยสาร, ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 หน้า 41,  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2554).  การศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2554).  ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :  กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • ณฐปกรณ์  จันทะปิดตา.  (2554).  ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   :  กรณีศึกษาบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
 • Nathapakorn Juntapidta.  (2015).  Risk Management for Increasing the Quality of Mud Mee Cloth: A Case Study of Women Silk Cloth Weaving Groups of Na Pho District,

  Buriram Province. The 1๐st International Conference ASIAN Community  Knowledge

  Networks  for  the  Economy,  Society,  Culture,  and  Environmental  Stability at

  University of Mandalay. ChiangRai Rajabhat  University.

 • Nathapakorn Juntapidta.  (2015).  Industrial Sector Manpower Characteristics in Preparation for Integration into the ASEAN Community:  A Case Study of Government,

  Government Enterprises and  Private Sectors in Buriram Province. The 1๑st

  International Conference ASIAN Community  Knowledge  Networks  for  the

  Economy,  Society,  Culture,  and  Environmental  Stability at University of Napales,

  ChiangRai Rajabhat  University.

 • Nathapakorn Juntapidta.  (2015).  The Need to Study the bachelor’s degree in the faculty of industrial  Technology Buririam Rajabhat University:  A Case Study of the

  Secondary School Students at Level Six and the Third Year Vocational  Education

  Students in  Buriram Province. Bangkok : The 1st Industrial Technology International

  Research Conference 2015 On  “Industrial Technology for the Perspective

  Development inASEAN ” To Celebration of  PNRU 123 Years,  Pranakorn Rajabhat

  University.

 • Nathapakorn Juntapidta.  (201๖).  The need of studying Master degree in the faculty of industrial technology, Buririam Rajabhat University : A Case Study of Personnel

  Educational in Buriram Province. Chiang Rai :   The 1๒st International Conference

  ASIAN Community  Knowledge  Networks  for  the  Economy,  Society,  Culture,

  and  Environmental  Stability at University of Philippines. ChiangRai Rajabhat

  University.

 • Nat Praseeratasange, Nathapakorn Juntapidta, Dusit  Uthitsunthorn.  (201๗).  Desired Qualification of Graduates of the Faculty of Industrial Technology.  Science Journal

  of Education. Vol. ๕. No. ๔. ๒๐๑๗, pp. ๑๒๙-๑๓๕. Doi : ๑๐.๑๑๖๔๘/J.sjedu.

  ๒๐๑๗๐๕๐๔.๑๑.

 

แชร์ข่าวนี้