ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนา การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์ข่าวนี้