ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกรรมการบริหาร

การประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 18 เวลา 13.00 น. โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 กว่าคน

ในวันเวลา 12.00 น. เป็นเวลาในการรับประทานอาหารพร้อมกัน ร่วมพบปะ พูดคุย

เวลา 13.00 น. เริ่มประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๘ ท่าน

๑.๑.๑ ดร. ดนัย              นิลสกุล

๑.๑.๒ ดร.อุดมพงษ์       เกศศรีพงษ์ศา

๑.๑.๓ ดร.ธวัชระพงษ์   วงศ์สกุล

๑.๑.๔ ดร.ธนกร             ดุจเพ็ญ

๑.๑.๕ ดร.ณัฐ                ประสีระเตสัง

๑.๑.๖ ดร.ณัฐนันท์         ประสีระเตสัง

๑.๑.๗ ดร.พูนธนะ         ศรีสระคู

๑.๑.๘ ดร.สินีนาฎ          รามฤทธิ์

๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ๒ ท่าน

๑.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์              ลุมชะเนาว์

๑.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา

๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ๑ ท่าน

๑.๓.๑ นางสุมาลัย   ศิริพจน์

๑.๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๓๐๓๓/๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง

๑.๔.๑ อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา       หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

๑.๔.๒ อาจารย์ณรงค์เดช  ยังสุขเกษม    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

๑.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธ์  ลุมชะเนาว์  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์

๑.๔.๔ อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ

๑.๔.๕ อาจารย์ ดร.ดนัย  นิลสกุล  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

๑.๔.๖ อาจารย์ ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

๑.๔.๗อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์  หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๕     เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๖ เรื่อง แผนความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๗ เรื่อง แบบสรุปคำของบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๘ เรื่องการส่งผลการเรียนนักศึกษาและการอนุมัติเกรด กรณีที่มีนักศึกษามีผลการเรียน  F  มากให้บันทึกแจ้งคณบดี

๑.๙ เรื่อง การนิเทศนักศึกษาและการประกันชีวิตให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

๑.๑๐ การจัดงาน “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Open House” ปี ๒๕๖๒ ดังนี้

– การประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารอเนกคุณาคาร

– การจัดงาน “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Open House” ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ อาคาร ๒๓ อาคาร ๒๔ และอาคาร ๒๕

๑.๑๑ กำหนดการจัดงาน BRICC Festival ๒๐๒๐ ประมาณปลายเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

๑.๑๒ กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเลื่อนออกไปและยังไม่มีกำหนดการแจ้งมา

๑.๑๓ เรื่องการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของคณะและสาขาวิชานั้น ควรใส่ภาพและรายละเอียดข้อมูลภาพกิจกรรมต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ค่าเฉลี่ย  CTR ไม่ต่ำกว่า ๓ เปอร์เซ็นต์

๑.๑๔ เรื่องปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

๑.๑๕ เรื่อง ผลงานนักศึกษานำมาจัดจำหน่ายได้ที่ร้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา

๑.๑๖ เรื่องชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ กรณีกำหนดให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ในกรณีที่ต้องการมากกว่าร้อยละ ๕๐ นั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด

๑.๑๗ ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เริ่มหลังปีใหม่ (ตามเอกสาร)

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา (คน)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ๑๒๘
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ๑๐
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๗
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ๒๕
เทคโนโลยีก่อสร้าง ๓๕
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐๘
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ๑๔

๑.๘ เรื่องการศึกษาดูงานให้ส่งโครงการก่อนเดินทาง ๑ สัปดาห์

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

๑.๙ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพกลับเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสมัครเข้าเรียนในสาขาเดิม ยกเว้นคณะครุศาสตร์(ค.บ.) หรือสาขาใหม่ที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับนักศึกษาที่พ้นสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.๑๐ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร TQF พ. ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง

๑.๑๑เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายวิชาการ) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

            ๑.๑๒ เรื่องการจัดการความรู้ (KM) ระดับคณะ

ภาพการประชุม

 

แชร์ข่าวนี้