ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมออนไลน์

เตรียมความพร้อม ก่อนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

เตรียมความพร้อม ก่อนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้กับทั้ง 7 หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการสอบถามถึงความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมิน และชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมิน

ซึ่งการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการรับการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งต่างจากในทุกๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมา เหตุมาจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษทั้งทางด้านอุปกรณ์ ด้านเทคนิค และไฟล์เอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกหลักสูตรให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าวนี้