ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอบรมปูฟื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งใช้โปรแกรม Google Meet ในการอบรม

กำหนดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีการศึกษา 2563

และอบรมปูฟื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ผ่านระบบออนไลน์

22 มิถุนายน 2563

 

เวลา 08.00-09.00 น.             ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา 09.00-10.00 น.  

กล่าวเปิดโครงการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กล่าวต้อนรับ

  • อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
  • อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
  • อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เวลา 10.00-12.00 น.             อบรมปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดย อ.สุดารัตน์ ปีนะภา

เวลา 12.00-13.00 น.             พักเที่ยง

เวลา 13.00-15.00 น.             อบรมปูพื้นฐานคณิตศาสตร์

 

***เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

ห้องประชุม : https://meet.google.com/nof-zbth-xkh

โดยให้นักศึกษาทุกคน Download Application

Google Meet ไว้ในโทรศัพท์ หรือเครื่อง Computer ให้พร้อม

google meet

แชร์ข่าวนี้