ข่าวประชาสัมพันธ์

Maysaya Boonsrila

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวเมษยา  บุญสีลา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss  Maysaya   Boonsrila
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2559
 • ปริญญาโท : ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(บริหารงานอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  2547
 • ปริญญาตรี  : วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์  2535
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ สาขาวิศวกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบางสระเก้า  จังหวัดจันทบุรี 2547. (ผู้ร่วมวิจัย)
 •  การพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษสอยดาวของกลุ่มแม่บ้านเกวียนหักและกลุ่มแม่บ้านท่าช้าง  ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับการขยายตลอดสู่ระดับสากล 2547 (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาสู่ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์ทุเรียนของกลุ่มแม่บ้านสตรี คมบาง จ.จันทบุรี 2548 (หัวหน้าโครงการ)
 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2552 (หัวหน้าโครงการ)
 •  การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด อ. เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2553 (ผู้ร่วมโครงการ)
 •  ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2559 (ทุนวิจัยสาขา) หัวหน้าโครงการ
 • การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) หัวหน้าชุดโครงการ
 •  การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) หัวหน้าโครงการ
 • การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาลตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) หัวหน้าโครงการ
 •  การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) หัวหน้าโครงการ
 • การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) ผู้ร่วมวิจัย
 •  การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) ผู้ร่วมวิจัย
 • การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) ผู้ร่วมวิจัย
 •   การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
 • จังหวัดบึงกาฬ (ทุนวิจัย สสส. 2560 กำลังดำเนินการ) ผู้ร่วมวิจัย
บทความวิชาการ/บทความวิจัย
 • ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม  วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • การออกแบบและการผลิตเพื่อลดปริมาณขยะลดภาวะโลกร้อน วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแกลบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยบูรณาการองค์ความรู้ปัจจุบันเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิทยากร
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มแม่บ้านใน จ.จันทบุรี ระยอง และตราด)
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ซิลค์สกรีน ( กลุ่มแม่บ้าน- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตราด)
 • การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค (กลุ่มแม่บ้านใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด)
ฝึกอบรมด้านส่งเสริมวิชาการ     
 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีและการประกอบธุรกิจอัญมณี
 •  การเพิ่มมูลค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี
 •  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(กระดาษสอยดาว)
 • เข้ารับการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่
 • การวิจัยเชิงพื้นที่
 • การเขียนบทความการวิจัย
 • การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ
 • วัสดุอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้