ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างสื่อนวัตกรรม สำหรับการเรียนการสอน บน iPad

สร้างสื่อนวัตกรรม สำหรับการเรียนการสอน บน iPad

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ หจก.ธงชัยโอเอเซลแอนด์เซอร์วิส  และบริษัท Apple จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ สร้างสื่อนวัตกรรม สำหรับการเรียนการสอน บน iPad ให้กับคุณครูในโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 โรงเรียน และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน กว่า 30 คน ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นวัตกรรม iPad

โดยอบรมเกี่ยวกับการใช้ iPad สำหรับการเรียนการสอน สร้างสื่อนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี และเต็มใจร่วมมือ ให้เกิดขึ้นกับเรียนในโรงเรียนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน บน iPad

iPad

ภาพกิจกรรมสร้างสื่อนวัตกรรม บน iPad

 

 

 

แชร์ข่าวนี้