ข่าวประชาสัมพันธ์

Kitsadakorn cheamklang

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายกฤษดากร     เชื่อมกลาง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Kitsadakorn cheamklang
ประวัติการศึกษา
  • ปวส. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา  คณะวิชาออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี  พ.ศ.  2540
  • วท.บ.  เทคโนโลยีเซรามิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร ปี  พ.ศ.  2543
  • ค.อ.ม.  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ปี  พ.ศ.  2555
สาขาวิชาที่มีความชำนาญ
  • ด้านกระบวนการผลิต   การออกแบบ  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • เครื่องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์
ผลงานทางวิชาการ
  •  การทำน้ำเคลือบจากขี้เถ้าร้านเนื้อย่าง ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ตำแหน่ง  นักวิจัย
  • การออกแบบของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ตำแหน่ง  นักวิจัย
  • การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ.)     ประจำปีงบประมาณ   2553
  • การพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยเครื่องโรลเลอร์เฮด แมชชีน (Roller  Head  Machine )  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ.)     ประจำปีงบประมาณ   2554
  • การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เหมาะสมกับชุมชนเลี้ยงช้าง บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประจำปีงบประมาณ   2553

แชร์ข่าวนี้