ข่าวประชาสัมพันธ์

Kingkan Srabua

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) กิ่งกาญจน์  สระบัว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Kingkan  Srabua
ระดับปริญญา อักษรย่อปริญญา

และชื่อเต็ม

สาขาวิชา ชื่อสถาบันศึกษา
ตรี วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โท วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานวิจัย
  • ระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฟิวชันสำหรับพืชผักสวนครัว พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้