ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการ

20  มิถุนายน 2562

เวลา เนื้อหาวิชา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ / วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าฝึกอบรม ลงทะเบียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม คณบดี ผศ.วีระ เนตราทิพย์
09.00 – 10.00 น. แนะนำรายละเอียดในการฝึกอบรมเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร บรรยาย ถาม – ตอบ รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. แนะนำรายละเอียดในการฝึกอบรมเกณฑ์เชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร บรรยาย ถาม – ตอบ รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น. การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14-45 – 17.00 น. การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์

21 มิถุนายน 2562

เวลา เนื้อหาวิชา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ / วิทยากร
09.00 – 10.00 น. การประชุมระดมสมองเรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรยาย ถาม – ตอบ รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การประชุมระดมสมองเรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรยาย ถาม – ตอบ รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น. บรรยาย ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการจัดทำวารสารวิชาการ บรรยาย – สาธิต

ฝึกปฏิบัติ

รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14-45 – 17.00 น. บรรยาย ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการจัดทำวารสารวิชาการ บรรยาย – สาธิต

ฝึกปฏิบัติ

รศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัลย์วิสุทธิ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

แชร์ข่าวนี้