วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ บทความอธิบายการประกอบสร้างสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
idtechjr@bru.ac.th
044-611221 ต่อ 3001-2