ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผนึกกำลัง สนับสนุนจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผนึกกำลัง สนับสนุนจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้น ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

และรศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในด้านเทคนิคการทำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ” ข้อเสนอแนะต่างๆ เชิงเทคนิคในการจัดทำวารสารวิชาการ  และยังได้มีการระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกด้วย

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งเพื่อ ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและวิชาการ ถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู่หน่วยงานภายนอกและความก้าวหน้าทางวิชาการในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อไป

แชร์ข่าวนี้