ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกงาน

ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดโครงการ ปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จึงขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมโครงการทุกคน หากไม่เข้าร่วมจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยเด็ดขาด และในวันปฐมนิเทศ จะมีการแจกสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย

หัวข้อการบรรยาย

1. กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โดย คุณคชพันธ์ สายแสง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

2. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดย หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

3. คู่มือและการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

 

แชร์ข่าวนี้