วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial  Management Technology

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :  วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :  Bachelor of Science (Industrial Management Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  B.Sc. (Industrial Management Technology)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ
ผศ. รศ. ศ.
1 ผศ.จักรกฤษณ์ รักพาณิชย์

 

ปริญญาโท

วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

2547

2545      
2 นางณัฐนันท์ ประสีระเตสัง ปริญญาโท

วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

       
3 นายณัฐ ประสีระเตสัง

 

ปริญญาโท

วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

       
4 นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

2551

       
5 นายพูนธนะ ศรีสระคู ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

       

รายวิชาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
5512404 คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
5513203 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
5513504 การศึกษางานอุตสาหกรรม
5511201 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานและการผลิตเบื้องต้น
5511101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5512302 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
5513204 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
5513517 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
5513304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์นานอุตสาหกรรม
5501102 วัสดุศาสตร์
5512102 การเขียนแบบและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5513207 ระบบการผลิตแบบลีน

รายวิชาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
5501103 การเขียนแบบวิศวกรรม
5513506 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
5512301 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์
5511106 วิศวกรรมความปลอดภัย
5512501 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
5513701 การจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
5512602 การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
5513901 สัมนาการจัดการงานอุตสาหกรรม
511401 กลศาสตร์วิศวกรรม
5513513 วิศวกรรมคุณค่า
5513405 สถิติเพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม
5513505 การบริการคุณภาพ
5512103 การจำลองสถานการณ์อุตสาหกรรม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ข้าราชการครู
ผู้ประสานงานวิศวกร
นักบริหารงานอุตสาหกรรม
พนักงานองค์การส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิต
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและบริหาร
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล