วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับหลักสูตร

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Industrial Design

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of  Science (Industrial Design)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc.  (Industrial Design)

­3. รูปแบบของหลักสูตร(ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหัวข้อที่ 5)

3.1.รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

            3.2.ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

            3.3.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ลำดับที่ของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. ที่ทำการพัฒนา/ปรับปรุง หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2551 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 2555 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร ( TQF )
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 2558 เพื่อให้เป็นไปตามวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิการศึกษา
1 อาจารย์วิชัย  เกษอรุณศรี -ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต

(ศ.ป.ม.)

การออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(พ.ศ.2555)

 

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

(พ.ศ.2539)

2 อาจารย์สินีนาฏ รามฤทธิ์ – ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต (ศ.ป.ม.)

การออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(พ.ศ.2554)

– ศิลปประยุกต์บัณฑิต (ศ.ป.บ.)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การออกแบบผลิตภัณฑ์

(พ.ศ.2550)

3 อาจารย์อัษฎางค์รอไธสง – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

(ค.อ.ม.)

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (พ.ศ.2556)

– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

(ค.อ.บ.)

ศิลปะอุตสาหกรรมสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2545)

4 อาจารย์ธัญรัศม์ยุทธสารเสนีย์ – ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

(ค.อ.ม.)

เทคโนโลยีการศึกษาทางการ

อาชีวะและเทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(พ.ศ.2545)

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์(พ.ศ.2536)

5 อาจารย์เมษยา  บุญสีลา – ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนง

บริหารอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(พ.ศ.2547)

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

(พ.ศ.2536)

รายวิชาที่เปิดสอนด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
5501103 การเขียนแบบวิศวกรรม
5541101 ประวัติและวิวัฒนาการการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5541102 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ
5542106 กายวิภาคเชิงกล
5542201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก
5542205 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1
5542401 ออกแบบกราฟิก1
5542502 ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
5543203 ออกแบบเครื่องเรือน3
5543203 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ3มิติ
5543207 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม3
5543302 ออกแบบเครื่องเรือน2
5543404 ออกแบบบรรจุภัณฑ์1
5543507 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
5544101 โครงการพิเศษออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5544102 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
5544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายวิชาที่เปิดสอนด้านออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5501102 วัสดุศาสตร์
5541103 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
5541103 การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
5541105 ออกแบบทัศนศิลป์
5542108 ออกแบบมัลติมีเดีย
5542202 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ
5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
5542301 ออกแบบเครื่องเรือน 1
5542602 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง
5543208 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4
5543211 การออกแบบระบบกลไกพื้นฐาน
5543303 ออกแบบเครื่องเรือน 3
5543306 ออกแบบตกแต่งภายใน 1
5543405 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
5543507 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
5543508 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานกระดาษ
5543603 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5543605 การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

5543901 การค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

5544108 ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
5544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน
  • ครูสอนออกแบบผลิตภัณฑ์
  • พนักงานหน่วยงานท้องถิ่น
  • Graphic Design/3D Design