Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

-----------------------------------

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                                                                        (รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)

                                                                                                                                          รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                                                          รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :

  ผลการสอบข้อเขียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556

  ประกาศผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคคลทั่วไป 2556

      **ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นให้เข้าร่วมประชุมและเลือกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย กําหนดในวันเสารร์ที่ 8 มีนาคม2556 ตั้งแต่เวลา8.30 - 11.00 น. *** หากไม่มาติดต่อถือว่าสละสิทธิ์***  และเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา11.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-611221 ต่อ 3219,081-977-6926 ***

 

หรือตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนผ่านระบบค้นหารายชื่อ 

http://pmis.bru.ac.th/QI

http://202.29.14.20/QI/

http://202.29.14.25/QI/

http://202.29.14.28/QI/