ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2562 อุตสาหกรรมสาร

วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2562 อุตสาหกรรมสาร

รวบรวมการจัดกิจกรรมของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งในเดือนกันยายน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายเลยค่ะ ทั้งปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อบรมสร้างเว็บไซต์ บริการชุมชน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ในเล่มวารสารข่าว ประกอบไปด้วยข่าว

 1. ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
  ประจำปี 2562
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อนวัตกรรม สำหรับการเรียนการสอน บน iPad
 3. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างเว็บไซต์ ส่วนบุคคล Personnel Website
 5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
 6. นำเสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 7. ประชุมหารือ แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม ดาดฟ้าอาคาร 18
 8. เทคนิคการถ่ายภาพ ภายในอาคาร ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
 9. ศึกษาดูงาน กับบริษัทด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเทคนิค ขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์
 11. ตักบาตรพระ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน
 12. สอบประมวลผล หลังการออกฝึกประการณ์วิชาชีพ
 13. ดูงานหลักสูตร : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
 14. รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
 15. ออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP
 16. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบการโอท็อป
 17. ศึกษาดูงาน ณ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์

อ่านข่าวทั้งหมด >>> E-new

19-09-1

แชร์ข่าวนี้