ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อุตสาหกรรมสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2562  อุตสาหกรรมสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน มิถุนายน 2562

ประกอบไปด้วยข่าว

1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

2.ผนึกกำลัง สนับสนุนจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. การประยุกต์ใช้เครื่องสร้างหุ่นจำลองเพื่อการนำเสนอทางสถาปัตยกรรม

4. ศึกษาดูงาน รายวิชาควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง

5. การออกแบบด้วยเมาส์ปากกาไร้สาย บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานสื่อความหมายกราฟิก

6. เลือกตั้งประธานนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7. ศึกษาดูงาน อาคารปฏิบัติการทางน้ำระยะที่ 2

8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

9. กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

idtech19-06-1

แชร์ข่าวนี้