ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษา ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาด้านการเรียน การชำระเงินลงทะเบียนเรียน การพิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน และให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาในความดูแล

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในวันพุธ ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๑ วท.บ.๔ ปี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา ๑๘๔๑
๒๕๖๒ เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง ๑๘๓๒
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ ๑๘๓๔
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม รศ.สมบัติ  ประจญศานต์ ๑๘๗๔
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู่ ๑ ผศ.สุปรีชา  นามประเสริฐ ๑๘๓๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู่ ๒ อาจารย์สุดารัตน์  ปีนะภา ๑๘๓๕
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร ๑๘๘๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๒ ผศ.ดร.จารินี  ม้าแก้ว ๑๘๖๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ ๑๘๗๕
ปีที่ ๒ วท.บ.๔ ปี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๑ อาจารย์วิบูลย์  สำราญรัมย์ ๑๘๔๒
๒๕๖๑ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๒ อาจารย์พิพัฒน์  ประจญศานต์ ๑๘๘๒
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ อาจารย์ปราโมทย์  ปิ่นสกุล ๑๘๘๔
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์วิชัย  เกษอรุณศรี ๑๘๙๒
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์ปิยชนม์  สังข์ศักดา ๑๘๗๓
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชั้นปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง
ปีที่ ๒ วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อาจารย์ ดร.ธเนศ  เฮ่ประโคน ๑๘๓๓
๒๕๖๑ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร ๑๘๘๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๒ ผศ.ดร.จารินี  ม้าแก้ว ๑๘๖๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์ ๑๘๙๖
ปีที่ ๓ วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๑ อาจารย์ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง ๑๘๖๑
๒๕๖๐ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๒ อาจารย์ณัฐ  ประสีระเตสัง ๑๘๖๕
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ผศ.ดร.อุษณีย์  มาลี ๑๘๕๑
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สินีนาฏ  รามฤทธิ์ ๑๘๕๔
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์ ดร.ดนัย  นิลสกุล ๑๘๕๕
เทคโนโลยีก่อสร้าง อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล ๑๘๖๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๑ อาจารย์กิ่งกาญจน์  สระบัว ๑๘๕๓
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๒ อาจารย์ภูริชญ์  งามคง ๑๘๘๖
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ผศ.ดร.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ ๑๘๙๕
ปีที่ ๔ วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๑ อาจารย์ณัฐ  ประสีระเตสัง ๑๘๖๕
๒๕๕๙ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๒ อาจารย์ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง ๑๘๖๑
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๓ อาจารย์พูนธนะ  ศรีสระคู ๑๘๖๒
เทคโนโลยีเซรามิกส์ อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล ๑๘๓๑
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์อัษฎางค์  รอไธสง ๑๘๔๔
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์วิสาข์  แฝงเวียง ๑๘๖๔
เทคโนโลยีก่อสร้าง ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา ๑๘๗๑
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๑ อาจารย์ภูริชญ์  งามคง ๑๘๘๖
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๒ อาจารย์ณัฐวุฒิ  พจน์ปริญญา ๑๘๗๒
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๓ อาจารย์ ดร.ธนกร  ดุจเพ็ญ ๑๘๘๕
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง ๑๘๙๑

 

แชร์ข่าวนี้