ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนสนับสนุน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน

Green Youth การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ

Green Youth การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการ

Green youth กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนุนสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green youth)

ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม และให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือชมรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย

โดยจะต้องเป็นโครงการภายใต้กรอบแนวคิด 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ

  1. การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
  2. การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย
  3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย
  4. การจัดการพลังานภายในมหาวิทยาลัย

Download เอกสาร http://idtech.bru.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/ส่งเสริมสุขภาพ.pdf

 

แชร์ข่าวนี้