ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งผลการเรียนออนไลน์

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดส่งผลกาเรียนออนไลน์ :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทุกท่าน ดำเนินการจัดส่งผลการเรียนออนไลน์ ถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. :: จัดส่งผลการเรียนออนไลน์ถึงคณะฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา ขอให้ตรวจสอบนักศึกษาเลือกเสรี ที่สังกัดคณะอื่น ด้วยกรณีตกค้าง ต่างๆ จะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. :: จัดส่งผลการเรียนออนไลน์ถึงคณะฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3

โดยจะจัดประชุมอนุมัติผลการเรียน ณ ห้องประชุมเล็ก เวลา 14.00 น.

ส่งผลการเรียนออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง กำหนดการส่งผลกาเรียนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

กำหนดส่งเกรด

แชร์ข่าวนี้