ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมปูฟื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 และอบรมปูฟื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ขึ้น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาศแก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนและใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการปรับตัว  ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้  อย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยต่อไป

แชร์ข่าวนี้