ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตใจ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรม นำประพฤติดีงาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม จริยธรรม นำประพฤติดีงาม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม  จริยธรรมนำประพฤติดีงาม” ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเรื่องประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ  และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

กำหนดการโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม

 “โครงการฝึกจิตใจใฝ่คุณธรรม  จริยธรรมนำประพฤติดีงาม”

ณ  บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

วันที่ 6 มกราคม 2563

เวลา รายการการฝึกอบรม กระบวนการ
09.00 น. พิธีเปิดโครงการ– การกล่าวรายงานโครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ

– กล่าวเปิดโครงการ โดย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.วีระ เนตราทิพย์

-ลงทะเบียน-รับฟังพิธีเปิดโครงการ

 

09.30 – 10.00 น.     ประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ  และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ -รับฟังประกาศ
10.30 – 11.30 น. พิธีทางพระพุทธศาสนา–  บูชาพระพุทธรัตนตรัย บูชาพระสงฆ์

–  ถวายภัคตาหารเพล  ถวายปัจจัย

–  รับพรเจริญน้ำมนต์

–  รับฟังพระธรรมเทศนา เทศนา  ในหัวข้อเรื่อง การพฤติตนอยู่ในคุณธรรม  จริยธรรม

-รับฟังการบรรยาย-พักรับประทานอาหารว่าง
11.30 น. ผู้เข้าอบรมแสดงการสังเคราะห์ความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปใช้ประโยชน์  การบรรยายและยกตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปใช้ประโยชน์  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจ
12.00 น.      การกล่าวสรุปโครงการ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อ.ดร.ธนกร ดุจเพ็ญพิธีกล่าวปิดโครงการ โดย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.วีระ เนตราทิพย์ – พิธีปิดโครงการ

แชร์ข่าวนี้