วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ        :  Bachelor of Science Program in Electronics Engineering Technology

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อย่อ  : วท.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Electronics Engineering Technology)

ชื่อย่อ  : B.Sc. (Electronics Engineering Technology)

3. รูปแบบของหลักสูตร

3.1.รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

3.2.ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

3.3.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

3.4 การรับเข้าศึกษาต่อ

         รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ – สกุล  คุณวุฒิการศึกษา
1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายณัฐพล  ภูครองทอง

 

– ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2551)

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร(พ.ศ.2553)

2 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายดุสิต  อุทิศสุนทร

 

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2544)

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2550)

-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายสุวัฒน์  มณีวรรณ

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(ค.อ.บ.)วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น (พ.ศ.2538)

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ.2548)

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

4 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

นายเดวิทย์  ศิริพจน์

 

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น (พ.ศ.2542)

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(พ.ศ.2550)

5 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายวิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์

 

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)เทคโนโลยีโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ(พ.ศ.2549)

-ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ.2554)

รายวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

รหัส ชื่อวิชา
5581101 ฟิสิกส์สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์
5581102 งานไฟฟ้าเบื้องต้น
5581103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเล็กทรอนิกส์
5582106 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
5582107 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์
5582109 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
5582501 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5582502 ดิจิตอลเบื้องต้น
5583202 เครื่องเสียง
5583405 ระบบสื่อสารอนาล็อก
5583407 เครื่องส่งวิทยุ
5583408 ระบบโทรศัพท์

รายวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

รหัส ชื่อวิชา
5581105 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5582111 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
5582201 ระบบภาพ
5582401 ระบบสื่อสาร
5582402 สายส่งและสายอากาศ
5582503 การออกแบบวงจรดิจิตอล
5583112 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5583113 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
5583301 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5583304 การควบคุมด้วยพีแอลซี
5583306 วิศวกรรมความปลอดภัย
5583404 การควบคุมด้วยพีแอลซี
5583406 ระบบเคเบิลทีวี
5583410 ระบบสื่อสารดิจิตอล
5583505 ไมโครโปรเซสเซอร์

และไมโครคอนโทรลเลอร์

5583507 ระบบโทรศัพท์
5583901 การเตรียมโครงงานภาคนิพนธ์
5584116 เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
5584508 ระบบสื่อสารดิจิตอล
5584711 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5584902 โครงงานภาคนิพนธ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ช่าง อบต.
  • ช่างทีโอที, กสท.
  • ผู้ควบคุมงานโรงงาน
  • ครูอุตสาหกรรมศิลป์/อาจารย์
  • ช่างคอมพิวเตอร์ ,ช่างงานระบบ
  • ช่างระบบ Computer, Network
  • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์