วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องปรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เน้นผลิตบัณฑิตให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรนี้ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Industrial Management  Technology

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science (Electrical Engineering Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Electrical Engineering Technology)

­3. รูปแบบของหลักสูตร (ใช้ข้อมูลจาก มคอ. 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หัวข้อที่ 5)

3.1.รูปแบบ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

            3.2.ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

            3.3.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 2556

>>>เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

>>>เริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554

ที่ ชื่อ – สกุล

 

คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง

ทางวิชาการ

หมายเหตุ
ผศ. รศ. ศ.
1 ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางจารินี ม้าแก้ว

 

วุฒิการศึกษา

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี :

พ.ศ. 2544

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วศ.ม.) (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

พ.ศ. 2546

27พ.ค. 2556     ผศ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
2 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

นายธนกร  ดุจเพ็ญ

วุฒิการศึกษา

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือ : พ.ศ.2547

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วศ.ม.) (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :

พ.ศ. 2551

     
3 ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ณัฐปกรณ์  จันทะปิดตา วุฒิการศึกษา

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(ศศ.ม.) (การพัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

:พ.ศ.2537

– ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)(อุตสาหกรรมศิลป์) มหาวิทยาลัยครู :พ.ศ.2522

13 พ.ค. 37 พ.ค.2557   รศ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
4 ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายพิพัฒน์  สมใจ

 

วุฒิการศึกษา

– ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)(วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : พ.ศ. 2546

– อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยสยาม :พ.ศ. 2525

2554     ผศ. สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
5 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ จิระวดี โยยรัมย์ วุฒิการศึกษา

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วท.ม.)

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:พ.ศ. 2549

     

รายวิชาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1

รหัส ชื่อวิชา
5571108 งานไฟฟ้าเบื้องต้น
5572102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
5572701 วงจรไฟฟ้า
5572702 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
5572704 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
5573101 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5573201 วิศวกรรมส่องสว่าง
5573202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
5573301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
5573303 ระบบควบคุม
5573401 ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
5573701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
5574101 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
5574104 เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงาน
5574401 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
5574901 สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

รายวิชาที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่

รหัส ชื่อวิชา
5571104  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
5571105 วิศวกรรมความปลอดภัย
5571108 งานไฟฟ้าเบื้องต้น
5572101 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
5572102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
5572201 การติดตั้งไฟฟ้า
5572703 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
5572705 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
5573202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
5573301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
5573302 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
5573303 ระบบควบคุม
5573402 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
5573403 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
5573701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
5573801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
5573802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
5573901 การวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
5574103 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5574104 เทคโนโลยีเครื่องใช้สำนักงาน
5574201 การส่องสว่างและการใช้งาน
5574601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
  • วิศวกรประจำโรงงาน
  • หัวหน้าเทคนิคระบบงานไฟฟ้า
  • ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
  • ผู้ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบไฟฟ้า