ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลคะแนนเลือกตั้ง ประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคาร 18 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. เพื่อสรรหาบุคคล ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การปกครองตนเองตามระบอบประชาติปไตย สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด รู้จักการทำงานเป็นทีม บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษา จำนวน 4 คน และร่วมลงคะแนนเสียงทั้งหมด 327 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ นายศราวุธ สายชนะ ด้วยคะแนน 98 คะแนน นายเศรษฐกิจ เกตุชิต ด้วยคะแนน 82 คะแนน นางสาวบุษณีย์ ตรีรัตนเกษม ด้วยคะแนน 64 คะแนน และนายดนุเดช เรืองรัมย์ ด้วยคะแนน 49 คะแนน และมีบัตรเสีย 34 คะแนน

ประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 คือ นายศราวุธ สายชนะ

 

 

แชร์ข่าวนี้