ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้ง

กำหนด เลือกตั้ง ประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนด เลือกตั้ง ประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคน ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคิด รู้จักการทำงานให้เป็นทีมและรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ดีเพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคีในหมู่นักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

 

 

แชร์ข่าวนี้