ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 อบรมภาคทฤษฎี  ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมอบรมอนุใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีต้องแนบเอกสารดังนี้

  1. เอกสารใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาใบอนุญาตขับรถเดิม (สำหรับผู้ต่ออายุ)
  4. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ขอใบอนุญาตใหม่)

สามารถส่งเอกสาร ได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>

กำหนดการ

แชร์ข่าวนี้