ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ

DOWNLOAD ใบสมัคร : 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถ” 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 อบรมการขับขี่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2561

สอบใบอนุญาตขับขี่ ณ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

 

 

วันเสาร์ที่ 24 พฤษจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

08.00 – 08.30 น.             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

08.30 – 09.00 น.             ประธานกล่าวเปิดงาน

09.00 – 10.00 น.              อาจารย์สาขาวิชาพยาบาล

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

10.00 – 11.00 น.             ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

“อบรมความรู้การขับรถอย่างปลอดภัย”

11.00 – 12.00 น.             ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

“มารยาทการขับรถ”

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00 – 14.00 น.             “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจร

ทางบก กฎหมายว่าด้วยทางหลวง”

14.00 – 15.00 น.             เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

“จิตสำนึกและการขับรถอย่างปลอดภัย”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

08.00 – 08.30 น.             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

 

09.00 – 10.00 น.              เจ้าหน้าที่ขนส่งจัวหวัดบุรีรัมย์

“ทดสอบสมรรถภาพการขับรถ”

10.00 – 11.00 น.            เจ้าหน้าที่ขนส่งจัวหวัดบุรีรัมย์

“การทดสอบขับขี่รถภาคทฤษฎี”

11.00 – 12.00 น.             เจ้าหน้าที่ขนส่งจัวหวัดบุรีรัมย์

“การทดสอบขับขี่รถภาคปฏิบัติ”

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00 – 14.00 น.             เจ้าหน้าที่ขนส่งจัวหวัดบุรีรัมย์

“การทดสอบขับขี่รถภาคทฤษฎี”

14.00 – 15.00 น.             เจ้าหน้าที่ขนส่งจัวหวัดบุรีรัมย์

“การทดสอบขับขี่รถภาคปฏิบัติ”

แชร์ข่าวนี้