Downloads


Download1
Stock
File Size22.37 KB
Create Date17 สิงหาคม, 2018
Download

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิต  ลูกชิ้น กรณีศึกษา โรงงานลูกชิ้นโชคจรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มผู้วิจัย                  เยาวลักษณ์ ชะเวิงรัมย์

กมลวรรณ เอมไธสง

สหรัฐ คำจันทร์วงค์

สาขาวิชา                  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา         นางณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ปีการศึกษา                2560