Downloads


Download269
Stock
File Size407.62 KB
Create Date3 กรกฎาคม, 2019
Download

ปฏิทินการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา 2562

(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

 

ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะ จำนวน 7 คณะ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดตัวบ่งชี้ที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ  ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้

 1. จัดบริการให้คำปรึกษา  แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในข้อ 1 – 3  ทุกข้อไม่ต่ำกว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม  5
 5. นำผลการประเมินจากข้อ  4  มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน  กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้ง  โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้

 1.   จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

-  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน

-  กิจกรรมกีฬา  หรือการส่งเสริมสุขภาพ

-  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  และจริยธรรม

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
 2. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ  มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
 3. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

                    จากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมย์ จึงกำหนดปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้