Downloads


Download10
Stock
File Size5.55 MB
Create Date25 ตุลาคม, 2018
Download

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ผลิตผลงานวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้น

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561