Downloads


Download89
Stock
File Size0.00 KB
Create Date16 กันยายน, 2018
Download

ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เนื่องด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีนนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ทุน เพื่อมอบทุนการศึกษาและเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ 

ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปีที่ 4
จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายุโนะโมะโต๊ะ