Downloads


Download1
Stock
File Size177.35 KB
Create Date22 กันยายน, 2018
Download

การออกแบบและการพัฒนากระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ
การศึกษางานวิจัยการออกแบบและการพัฒนากระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติมี
วัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนากระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 2) เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของกระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติด้วยการเจริญเติบโตของพืชและการคงรูปของ
กระถาง 3) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตกระถางกล้าต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ไปทดลอง ใช้วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร ไ