Downloads

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Download70
Stock
File Size115.82 KB
Create Date28 สิงหาคม, 2018
Download

การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่ม นวัตกรรมทางการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โครงการวิจัย เรื่อง "การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา" ภายใต้การสนับสุนจากสำนันกงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการ "การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา"